Mediasie – die beter alternatief tot traumatiese egskeiding

Mediasie skep ‘n veilige omgewing om te onderhandel oor belangrike sake soos toesig oor die kinders, verblyf, onderhoud ens.

mediator

WANNEER IS MEDIASIE NODIG?

 • Wanneer egskeiding plaasvind en daar dispute is.
 • Mediasie is in gevolge  die Kinderwet, in belang van die kinders verpligtend.
 • Om vir billike onderhoud te onderhandel.
 • Om voogdyskap / reg van toegang en besoeke te bepaal.
 • Wanneer gesinsgeweld besleg moet word.
 • Om gesamentlik 'n ouerskapplan op te stel.

WAAROM MEDIASIE?

 • Mediasie is 'n proses waar 'n mediator alle betrokkenes help om ingeligte besluite te neem in belang van die hele gesin.
 • Mediators is onpartydig.
 • Die ouers werk saam 'n ouerskapplan uit onder leiding van die mediator in die beste balang van die kind.
 • Alvorens enige dokument onderteken word, kan die partye dit met hul prokureurs bespreek.
 • Mediasie is meer bekostigbaar as litigasie.